gouaches, encore

November 22, 2021

Lake Louise, gouache, 8x10Lake Louise, gouache, 8x10 Red Riding Hood, gouache, 5x5Red Riding Hood, gouache, 5x5 Out for a paddle, gouache, 5x7Out for a paddle, gouache, 5x7 Watcher, gouache, 9x12Watcher, gouache, 9x12 Beachgoer, gouache, 4x7Beachgoer, gouache, 4x7 Dachshund, gouache, 7x7Dachshund, gouache, 7x7 Friends, gouache, 7x7Friends, gouache, 7x7 Yoho reflections, gouache, 9x12Yoho reflections, gouache, 9x12


Keywords